Home » 연삭장치기 » 모터일체형 연삭장치기
 
무소음, 무진동, 무급유, 반영구적
소형에서 초대형 공작물 연삭
금속, 비금속, 고무, 목재, 합성수지, 유리용등
  어떤 재질이라도 사용가능
   
선반, 터닝머신, 밀링, 프레나, 전용기, M/C(머시닝센타)
   
 
- 수냉식(Water Cooling) Type -
TBM-050 TBM-050s TBM-100 TBM-100s TBM-200 TBM-200s1
           
TBM-200s2 TBM-300 TBM-500 TBM-750 TBM-1010  
           
- 공냉식(Natural Cooling) Type -
TBN-100 TBN-200 TBN-300 TBN-500 TBN-550